top of page

MARTIN SABON SNĚHOTA

* 1990, Ostrava, CZ

Martin Sabon Sněhota vystudoval obor nová média v ateliéru Jiřího Surůvky na Fakultě umění Ostravské univerzity. V počátcích své tvorby se zaměřoval především na zvuková a kinetická díla, vlivem pobytu na ostrovech Zanzibar a Srí Lanka se však vrátil k tradičnějším médiím. Tvorbu Martina Sněhoty od počátku definuje fascinace moderními výrobními postupy a procesy. Mechanismy, konstrukce a používané technologie nejsou jen vykalkulované chladné výsledky umělcova snažení, ale jsou výsledkem autorových myšlenkových konstruktů a dlouhodobého výzkumu současné podoby světa, která ovlivňuje nejen naše soukromé životy, ale i celou společnost. Ve své tvorbě využívá objevitelský a archeologický přístup, v kterém se zaměřuje na staré průmyslové výrobky a zařízení, které nachází na půdách, ve sklepích nebo třeba na smetištích a skládkách. Každý takový nález se dá využít jako stavební materiál pro budoucí objekt a společně s imaginací autora předurčuje novou zápletku a vznik nového artefaktu. Výrazným znakem jeho tvorby je monochromatický vzhled, který v rozsáhlejší expozici sjednocuje vystavená díla do konzistentní prostorové instalace. Takto vytvořená díla mohou evokovat objekty z mimozemského světa, technologické vychytávky nebo stroje s neobvyklou funkcí.

Martin Sabon Sněhota studied New Media in the studio of Jiří Surůvka at the Faculty of Arts of the University of Ostrava. In the early years of his work he focused mainly on sound and kinetic works, but due to his stay on the islands of Zanzibar and Sri Lanka he returned to more traditional media. Martin Snehota's work has been defined from the outset by a fascination with modern production techniques and processes. The mechanisms, constructions and technologies used are not just the calculated, cold results of the artist's efforts, but are the result of the artist's thought constructs and long-term research into the current shape of the world, which affects not only our private lives, but also the whole of society. In his work, he uses a discovery and archaeological approach, in which he focuses on old industrial products and equipment that he finds in attics, basements, or even in garbage dumps and landfills. Each such find can be used as building material for a future object and, together with the artist's imagination, predetermines a new plot and the creation of a new artefact. A distinctive feature of his work is its monochromatic appearance, which in a larger exhibition unifies the exhibited works into a consistent spatial installation. Works created in this way can evoke objects from an alien world, technological gadgets or machines with unusual functions.

Text: Jan Kunze / photo: Bára Alex Kašparová

INTERVIEWS & REVIEWS (CZ)

60770363dbfd5_ARTIKL_rijen_snehota.jpg

Kulturní měsíčník ARTIKL

„Iluze exkluzivity v netradiční formě“

- rozhovor, autor: Bára Alex Kašparová

 

http://artikl.org/vizualni/iluze-exkluzivity-v-netradicni-forme

607703ab6ad4e_ostravan_oko.png

Kulturní deník OSTRAVAN

„Působivou výstavou Martina Sněhoty v Obecním domě v Opavě rezonuje jeho pobyt v Africe“

- recenze, autor: Jaroslav Michna


https://www.ostravan.cz/64097/pusobivou-vystavou-martina-snehoty-v-obecnim-dome-v-opave-rezonuje-jeho-pobyt-v-africe/

607704b85219d_oko_opava.jpg

VÝPRAVA ZA HORIZONT

(Galerie Obecního domu, Opava)

- kurátorský text, autor: Jan Kunze

 

https://galerieopava.cz/events/martin-snehota-vyprava-za-horizont

60770602e5ba2_dpo_ostrava_snehota_khoma.jpg

Stavby v MS kraji „Mural na budově DPO“

- článek, autor: Hynek, msstavby.cz

 

https://www.msstavby.cz/mural-na-budove-dpo-20-09-2018/


- foto, autor: Jakub Ivánek, ostravskesochy.cz
http://ostravskesochy.cz/dilo/1216-mural-s-dopravni-tematikou

607706406bd9d_bludny_kamen_snehota.jpg

PODOBY OZVĚNY (BLUDNÝ KÁMEN, Opava)

- kurátorský text, autor: Jakub Frank

 

http://bludnykamen.cz/bk/martin-sabon-snehota-podoby-ozveny/

605533d99e741_exhibition_modul.jpg

Kulturní deník OSTRAVAN

„Nymfomanka z Drážďan a sci-fi modul: V centru Ostravy přistály diplomky z Fakulty umění“

- recenze skupinové výstavy, autor: Ivan Motýl

 

https://www.ostravan.cz/32648/nymfomanka-z-drazdan-a-sci-fi-modul-v-centru-ostravy-pristaly-diplomky-z-fakulty-umeni/

605533fa167fd_exhibition_trinec.jpg

VZORCE UMĚNÍ (Galerie města TŘINCE)

- kurátorský text skupinové výstavy

autor: Tomáš Knoflíček

 

https://www.galerietrinec.cz/vzorce-umeni-lart-pour-lart-la-science-pour-la-science/

bottom of page